משיכת הקבצים דרך האינטרנט אמורה להתבצע באופן הבא:  

לקוחות עוצמה – הפעלת תוכנית עדכון תוכנה באינטרנט

לקוחות הרמוני שכר – תפריט: שרות -> קליטת עדכונים ממ.ל.ל > הורדה והתקנה של

 גרסה חדשה. (המערכת בודקת אם יש צורך לבצע עדכון, ומבקשת

  אישור להמשיך – יש ללחוץ “yes” להמשך עדכון).

  לאחר סיום עדכון תוכנה , יש לבצע “קליטת עדכונים ממ.ל.ל” לכל אחד מהמפעלים דרך

  תפריט: שרות ->קליטת עדכונים ממלל -> מפעל נוכחי.

  לקוחות המשתמשים גם במערכת עוצמה וגם במערכת הרמוני שכר החדשה,יש לבצע

  משיכת עדכונים לכל מערכת שכר בנפרד ולהריץ קליטת עדכונים במערכת הרמוני החדשה

  בלבד.

  בזמן הרצת חישוב שכר יש לבדוק שתוכנית החישוב היא עדכנית לחודש הנוכחי.

לפרטים נוספים אודות מערכת הרמוני שכר.

1. חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להוריםא הוראת שעה,תשע”ז-2017

ביום 17.5.16 פורסם בספר החוקים 2638 חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים

הוראת שעה), התשע”ז-2017.

בהוראת השעה הוגדלו נקודות הזיכוי לאם ולאב עבור ילדיהם עד גיל חמש, לשנים 2017 ו-2018 בלבד.

בהתאם להוראת השעה יינתנו לכל אחד

מההורים נקודות זיכוי בגין ילדיהם כמפורט להלן: בשנת הלידה – 1.5נקודת זיכוי.

בגילאים שנה עד חמש (ילד שטרם מלאו לו שש בשנת המס)-2.5 נקודות זיכוי.

בנוסף, הוראת השעה נותנת לאם בלבד את האפשרות להעביר נקודת זיכוי אחת (מתוך 1.5 נקודות הזיכוי), בגין כל אחד מילדיה שנולד באחת משתי שנות המס (2017 או  2018 ), משנת הלידה לשנה העוקבת.

יובהר כי לא חל שינוי במספר נקודות הזיכוי בגין ילדים מגיל 6 ואילך.

2.להלן טבלה המסכמת את הוראת השעה:

נקודות זיכוי לאשה:

*האישה רשאית להעביר נקודת זיכוי אחת מתוך 1.5 נקודות הזיכוי לשנה שלאחר שנת הלידה.

נקודות זיכוי לגבר:

 

3. הוראת שעה זו תחול רטרואקטיבית מ 1.1.17.

4. הנחיות למעסיקים:

המעסיק מתבקש להודיע לעובדת שילדה באחת משנות המס :2017 או 2018, על זכאותה לבקש העברה של נקודת זיכוי אחת בגין כל אחד מילדיה שנולדו בשנים אלו לשנה העוקבת לשנת הלידה.

עובדת המעוניינת לדחות את קבלת נקודת הזיכוי,תידרש למלא טופס 116ד (טופס חדש), ובו תציין את בקשתה.

טופס 116ד יהווה נספח לטופס 101. על המעסיק לשמור את טופס 116ד יחד עם טופס 101 של העובדת. כמו כן.

טופס 116ד יהווה נספח לטופס 101. על המעסיק לשמור את טופס 116ד יחד עם טופס 101 של העובדת. כמו כן, המעסיק נדרש לשמור מידע זה ולדווחו בטופס 126 בהתאם להנחיות שיפורסמו בהמשך.

עובדים הזכאים לשינוי בנקודות הזיכוי כמפורט והגישו תיאומי מס, או ביצעו תיאום מס באמצעות האינטרנט, יש לבדוק אם יש לשנות את התיאומים שהוגשו.

נושא יישום דחיית נקודת זיכוי לאישה יבוצע במערכת השכר בחודש 7.2017.

עדכון תעריף קצובת-הבראה לעובדים במגזר הציבורי

החל מיום 1.6.2017 עודכן תעריף קצובת-הבראה לעובדים במגזר הציבורי לסכום של 424 ₪

ליום.

בתעריף קצובת-הבראה לגימלאים לא חל שינוי והוא עומד על 429 ₪.

יש לשלם החודש דמי הבראה לעובדים במגזר הציבורי.

תשלום מענק יובל לעובדי-ההוראה

החודש יש לשלם תשלום מענק יובל לעובדי-ההוראה הזכאים למענק זה (בעלי ותק של 25 שנה ומעלה בהוראה או 30 שנה ומעלה כולל ותק בשירות צבאי).

הסכם שכר חדש לעובדי חינוך נוער וקהילה בשלטון המקומי

בתאריך 18.5.2017 נחתם הסכם שכר לעובדי חינוך נוער וקהילה בשלטון המקומי .

ההסכם חל על כל העובדים המדורגים בדרוג זה למעט קב”סים.

עיקרי ההסכם הם:

א. החל מיום 1.11.2016 עובדים בעלי תואר שלישי יהיו זכאים לתוספת תואר שלישי בשיעור

 של 10%במקום 5%.

ב.החל מיום 1.11.2016 יעמוד גמול כפל תואר על 10.5% במקום 6%

ג.החל מיום 1.11.2016 יועלה שיעור גמול מנהלי מחלקה

   ברשויות שבין 30,000 תושבים ל- 79,999 תושבים 38% במקום 30%

   ברשויות שבין 80,000 תושבים ומעלה 43% במקום 30%

   יתר גמולי הניהול יועלו ב-5%.

ד.החל מיום 1.1.2017 גובה המעסיק בדמי חבר למועדון שלך יעמוד על סך של 336 ₪.

צור קשר