falcon
תוכנת בקרת כניסה מאפשרת שליטה ובקרה על הכניסות למבנה / אתר כולל מציאת מיקום העובד בזמן אמת, הפקת דוחות לפי מיקום, עובד,תג ותנועה של עובדים למטרות אבטחה וחישובי שכר.
ניתן להקים מס’ בלתי מוגבל של קבוצות הרשאה ואזורי זמן, התראות, הצגת תמונה ואירועים בזמן אמיתי.

צור קשר