איגרת שכר אפריל 2022

| 29/05/2022

אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
תוכלו לעקוב אחרינו גם ברשתות החברתיות
______________1
______________1
לחצו כאן על הכפתור כדי לקרוא את המאמר המלא
מאמר מקיף על משאבי אנוש ורווחת העובדים | מר ארז בוגנים, מנכ”ל סינאל
______________1
כיצד ניתן לחסוך בהוצאות השכר בארגון שלך מבלי לפגוע ברווחת העובדים?
תוכנת הרמוני נוכחות ושכר
______________1
לא קיים פילטר שיהפוך אותך למומחית בתחום הפיננסי
קורס חשבת שכר בכירה מפוקח לשכת רואי חשבון במחיר הזדמנות!!!
______________1
גליון מס’
 230
image001_0
איגרת מידע לחודש אפריל 2022
 
______4
להלן נתוני מדד חודש מרץ 2022 לביצוע עיבוד שכר לחודש אפריל 2022:
_____1_0
____________...
משיכת הקבצים דרך האינטרנט אמורה להתבצע באופן הבא:
    
לקוחות הרמוני שכר צריכים לגשת אל לשונית תפריט > שרות > קליטת עדכונים מסינאל > הורדה והתקנה של גרסה חדשה (המערכת בודקת אם יש צורך לבצע עדכון, ומבקשת אישור להמשיך – יש ללחוץ “yes” להמשך עדכון).
 
לאחר סיום עדכון תוכנה, יש לבצע “קליטת עדכונים מסינאל ” לכל אחד מהמפעלים דרך תפריט: שרות > קליטת עדכונים מסינאל > מפעל נוכחי.

בזמן הרצת חישוב שכר יש לבדוק שתוכנית החישוב היא עדכנית לחודש הנוכחי.

____________...
בחודש הנוכחי בוצעו מספר שינויים בחוקת השכר. יש לקרוא היטב את ההנחיות
באיגרת זו ולבצען בהתאם:

עדכון תעריף תוספת “דמי החלפת מורה/גננת” 
 

החל מיום 1.2.2022 יעודכן תעריף תוספת “דמי החלפת גננת/מורה ” ויעמוד על סך של
200 ₪ בגין כל יום בו סייעת תחליף את המורה/הגננת.

למען הסר ספק, כל יתר הכללים החלים על תוספת זו ימשיכו לחול, לרבות אך מבלי
לגרוע מכלליות האמור, הכללים הבאים:
 

 1. דמי החלפת מורה/גננת” הי נו רכיב שכר במעמד של “עבודה נוספת” למען הסרספק בלבד, התוספת לא מהווה שכר לכל דבר ועניין לא תובא בחשבון לעניין חישוב ערך שעה, יבוצעו בגינה הפרשות כנהוג וכמקובל לרכיב “עבודה נוספת”.
 2. התוספת לא תובא בחשבון לצורך חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימום.התוספת לא תובא בחשבון במסגרת התוספות אותן ניתן לקזז כנגד תוספת 22% ל”עובדים הבלתי ייחודיים”, המשולמת על פי ההסכם הקיבוצי הכללי מיום 4.8.03 – אלא בנוסף ומעליהם.
 3. התוספת משולמת בנוסף לשכרה הרגיל של הסייעת.
 4. האמור לא יחול על תקופת עבודה בקייטנות החגים והקיץ. 
קצובת אש”ל, דמי כלכלה בהעסקה בשעות נוספות

_____1_0
הטבלאות במערכת השכר עודכנו בהתאם.
 
נא לבצע חישוב רטרו מיולי 2021 לעובדים הרלוונטיים.

השתתפות המעסיק ב”מועדון שלך” – שנת 2022 דירוג מינהלי, מח”ר וחינוך ונוער

גובה השתתפות המעסיק בדמי חבר לעובד בדירוג מינהלי, מח”ר וחינוך ונוער המועסק מעל 3 חודשים ומעל רבע משרה בחודש מאי 2022 , יעמוד בשנת 2022 על 401 ₪ לשנה קלנדרית.
 
את ההשתתפות בדמי החבר בגין שנת 2022 יש להעביר לקרן עד סוף יוני 2022.

נתוני שכר וכוח-אדם לשנת 2021 לממונה על השכר והסכמי עבודה

להזכירכם – יש לשדר את קבצי 2021 לאוצר עד לתאריך 27.4.2022 ועל כן , אנו שבים ומציגים את ההנחיות ואופן הפקה ושידור הקבצים לממונה על השכר והסכמי עבודה.

עפ”י חוק יסודות התקציב לגופים מתוקצבים או נתמכים ע”י משרד האוצר יש חובת דיווח על תנאי העסקה לאוכלוסיית עובדי הארגון.
 
כמו בכל שנה הלקוחות המתוקצבים מחויבים בהגשת דוחות שנתיים למשרד האוצר ולשם כך פותחו במערכת הרמוני שכר מסכים נוספים ודוחות בקרה שהותאמו להנחיות האוצר.
 
החל מדיווח נתוני השכר וכוח האדם לשנת 2021 ואילך, לא ידווחו נתונים במתכונת הדיווח הישן והעברת המידע תתבצע באמצעות קבצי טקסט בפורמט אחיד אשר יועלו לפורטל השכר באמצעות נציגי הגוף או לשכת  השכר.
 
קבצי הדיווח מפרטים את נתוני השכר לכל עובד[1] בשורה נפרדת ומועברים על גבי ארבעה קבצי TXT (קובץ נתוני שכר, זקיפות הטבה, תפוקות/ססיות וקובץ נתוני פרישה) אותם ניתן להמיר מפורמט התבנית – CSV לאחר הזנת הנתונים. כמו כן, נדרשים הגופים המתוקצבים והנתמכים להמשיך בהעברה חודשית של תלושי השכר של עובדי הגוף כמפורט בהנחיות.
 
להלן לוח הזמנים השנתי והמועדים האחרונים להגשת דיווחי השכר כפי שפורסם בקובץ ההנחיות לדיווח המפורט אשר נשלח מאגף השכר בחודש ינואר 2022.

_____1_0
קישורים ישירים:

להלן שלבי הפעילות:

 • התאמות במערכת הרמוני שכר לפני הדיווח לממונה על השכר יש לעבור לחודש דצמבר 2021 ולבצע את כל הפעילות בחודש דצמבר 2021
 • השלמת נתונים במקרה הצורך תחת תפריט דוחות | דוחות ניהוליים | דוחות תקציב | דיווח נתונים.

 

_____1_0
להלן שלבי הפעילות:

 • הכנת הדוח
  יש לבצע תהליך הכנת הדוח בלחיצה על כפתור הכנת הדו”ח, ולאחר מכן יש לעבור למהלך של בדיקת הנתונים.
 • בדיקת הנתונים
  בדיקת הנתונים מתבצעת ע”י הרצת הדו”ח דרך תפריט: דו”חות | דו”חות ניהוליים | דו”חות תקציב | הרצת-הדוח.
  יש לבדוק בדו”ח שהופק את נכונות המידע ברמה הכללית.
  לאחר מכן יש להיכנס לבדיקות של הנתונים לגופם דרך תפריט: דו”חות | דו”חות ניהוליים | דו”חות תקציב | הפקת דוחות בקרה.

 

דוחות הבקרה
 

בתפריט דוחות הבקרה יש מספר דוחות שנועדו לסייע למשתמש. 

 

_____1_0
דו”ח בדיקת תקינות נתונים מטרתו להתריע על נתונים שגויים או נתונים חסרים שהתגלו במהלך הפקת הדו”ח.
תשעה קבצי אקסל שתפקידם להציג ברמה פרטנית את הנתונים בדו”ח שהופק.
 
לאחר בדיקת הנתונים יש לחזור למסך הדיווח ולתקן את הנתונים השגויים.
 
ליצירת הקבצים לשידור לאוצר יש לפעול להלן:
 
הכנת הדוח – יש לבצע תהליך הכנת הדוח בלחיצה על כפתור הכנת הדו”ח דרך תפריט: דו”חות | דו”חות ניהוליים | דו”חות תקציב | הכנת-הדוח.
 
הרצת הדוח – יש לבצע תהליך הכנת הדוח בלחיצה על כפתור הרצת הדו”ח דרך תפריט: דו”חות | דו”חות ניהוליים | דו”חות תקציב | הרצת – הדוח.
 
בזמן הרצת הדוח נוצרים ארבעה קבצים במבנה TXT לשידור למשרד האוצר. את הקבצים ניתן למצוא בין שאר קבצי הממשקים הנוצרים במערכת.
שמות הקבצים הם XXXXX _XXXXX_
P1-P4_2020.TXT .כאשר XXXXX מסמל מספר גוף באוצר.

עם סיום הכנת הקובץ השנתי, ניתן לשדרו לממונה על השכר באמצעות מערכת ייעודית באתר הממונה על השכר באוצר אשר מאפשרת העברת קבצים מאובטחת.
שם המערכת באתר האוצר:  “הפצה ברגע”.

המערכת מאפשרת לנציגי הלקוחות, אשר נרשמו לשירות מבעוד מועד, להעביר קבצים מסוגים שונים למשרד האוצר ולקבל בחזרה קבצי היזון חוזר.

שידור קובץ תלושי שכר מכווץ לממונה על השכר באוצר 

העברת תלושי שכר

להזכירכם, כאמור בסעיף 5 בהנחיות האוצר, החל משכר ינואר 2021, על כלל הגופים להעביר לממונה על השכר באוצר מידי חודש, קובץ מכווץ המכיל את כל תלושי השכר שהופקו בחודש השכר, במפורמט PDF.

לשם כך פותחה במערכת השכר אפשרות ליצירת קבצי תלושי שכר במבנה PDF.

עם סיום הכנת קובץ מכווץ עם התלושים, ניתן לשדרו לממונה על השכר באמצעות מערכת ייעודית באתר הממונה על השכר באוצר אשר מאפשרת העברת קבצים מאובטחת.
שם המערכת באתר האוצר: “הפצה ברגע”.

המערכת מאפשרת לנציגי הלקוחות, אשר נרשמו לשירות מבעוד מועד, להעביר קבצים מסוגים שונים למשרד האוצר ולקבל בחזרה קבצי היזון חוזר

אופן הפקת קובץ תלושים מכווץ במסכי “הרמוני שכר”

להפעלת תהליך הפקת קובץ התלושים יש להפעיל הכניסה להלן:

דוחות > דוחות ניהוליים > דוחות תקציב > דוחות יסודות התקציב > יצירת תלושים לשידור לממונה על השכר.

צילום הכניסה בתפריט, ראו להלן.

_____1_0
אופן העתקת קובץ תלושים מכווץ לצורך שידור

להעתקת קובץ התלושים המכווץ לשם שידורו לממונה, יש להיכנס למסך “קבצים למוסדות“.
על פי המסלול:  “חישוב >> קבצים למוסדות”.
המסך יציג כניסה  עם התיאור הבא: “קובץ תלושי שכר עבור ממונה על השכר“.
בבחירת כניסה זו יוצג הקובץ שהוכן עם הסיומת  ZIP.
 
יש להעתיק קובץ זה ולשדרו לממונה.
אין לשנות שם הקובץ שנוצר!!!
 
השם שהוכן הוא בהתאם ובכפוף לדרישות הממונה. יש לשלוח הקובץ בשם שהתקבל.

לא הצלחתם? אנחנו כאן לשירותכם

במקרה הצורך יש לפנות למוקד במייל ←  moked@synel.co.il

______________1
אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
_____________4
לחץ לקבלת לגרסה הנגישה
חזור

אתה עשוי גם להיות מעוניין לקרוא

איגרת שכר דצמבר 2020
| 27/12/2020
להזמנה דיגיטלית ב - 10% הנחה! לפרטים והזמנה באמצע...
צור קשר