איגרת שכר דצמבר 2021

| 30/12/2021
אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
______________1
מאמר דעה | מר ארז בוגנים, מנכ”ל סינאל
______________1
כיצד ניתן לחסוך בהוצאות השכר בארגון שלך מבלי לפגוע ברווחת העובדים?
תוכנת הרמוני נוכחות ושכר
______________1
גליון מס’
 227
image001_0
איגרת מידע לחודש דצמבר 2021
______4
להלן נתוני מדד חודש נובמבר 2021 לביצוע עיבוד שכר לחודש דצמבר 2021:
_____1_0
____________...
משיכת הקבצים דרך האינטרנט אמורה להתבצע באופן הבא:
לקוחות הרמוני שכר צריכים לגשת אל לשונית תפריט > שרות > קליטת עדכונים מסינאל > הורדה והתקנה של גרסה חדשה (המערכת בודקת אם יש צורך לבצע עדכון, ומבקשת אישור להמשיך – יש ללחוץ “yes” להמשך עדכון).

לאחר סיום עדכון תוכנה, יש לבצע “קליטת עדכונים מסינאל ” לכל אחד מהמפעלים דרך תפריט: שרות > קליטת עדכונים מסינאל > מפעל נוכחי.

______________1
____________...
השלמת שעות עבודה על ידי מורים השוהים בבידוד עקב חזרתם מחו”ל

על פי חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תש”ף-2020 ,עובד השב מנסיעה פרטית ממדינה אחרת מחוץ לישראל אינו זכאי לדמי בידוד או דמי מחלה בגין הימים בהם לא יכול היה לבצע עבודתו בשל שהייתו בבידוד, ובמקרה של עובד הוראה גם אינו יכול להורות מרחוק בימי הבידוד.
יחד עם זאת, באישור הממונה על השכר, הרינו להודיעכם כי יתאפשר לעובדי ההוראה להשלים
את שעות העבודה שיוחסרו כתוצאה מהשהייה בבידוד בתאריכים 07.12.2021  –9.12.2021
בשל חזרתם מ’מדינות כתומות’ או לחילופין, בתאריכים 07.12.2021– 14.12.2021 בשל חזרתם מ’מדינות אדומות’. ההשלמה כאמור תתבצע בימים חופשיים העומדים לרשות עובד ההוראה במוסד החינוך על פי השיבוץ המקורי לשנת הלימודים תשפ”ב, בתיאום עם מנהל בית הספר, או הגורם המוסמך בבעלות, בהסכמת עובד ההוראה, וזאת עד יום 04.03.2022 ,ובלבד שלא תתבצע עבודה בשעות נוספות כמשמעותן בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי”א-1951.
השלמת ה’חוב’ בשעות, כאמור לעיל, תהיה חלף הפחתת שעות העבודה החסרות משכר העובד.

שידור קובץ דיווח שכר חודשי

אנו מצרפים שוב את כל ההנחיות לניהול רכיבי השכר בהקשר לטופס 100 בכללי.
ומבקשים להבהיר בצורה חד משמעית כי במידה ולא ימולאו ההנחיות יהיו קשיים בדיווחי טפסי 100 למיניהם ובכלל, במידה ויהיו ביקורות, המעסיקים יידרשו לתיקונים רוחביים לעומק ההיסטוריה.

לצורך כך, אנו חוזרים ומפרטים את הפעילות הנדרשת ליצירת קבצי דיווח שכר חודשי למוסד לביטוח לאומי היות וחלה על המעסיקים תחילתו של החוק ונדרשים בדיווח מפורט מידי חודש.

בהתאם לתיקון 219 לחוק הביטוח הלאומי, מעסיק יגיש למוסד לביטוח לאומי דיווח חודשי מקוון במועד התשלום גם לגבי הנושאים הבאים : סך שכר העבודה ששילם לכלל עובדיו וכן סך דמי הביטוח שעליו לשלם בעדם, ולגבי כל אחד עובדיו – שכר העבודה ונתוני שכר הדרושים לחישוב דמי הביטוח שעליו לשלם בעד כל

עובד, היקף משרתו וסיווג העובד לעניין חובת תשלום דמי הביטוח.

בנוסף, על פי דרישת המוסד, יגיש המעסיק מידע הדרוש למוסד לבירור תביעה לעובד ובלבד שהמוסד יידע את העובד בעת הגשת התביעה, כי לשם בירור התביעה יפנה למעסיקו לקבלת מידע. העובד לא התנגד לכך (אלא אם מדובר במידע שגם ככה המעסיק או העובד חייבים למסור למוסד).

תחילתו של החוק לגבי דיווחים בעד חודש אפריל 2021 (דיווח ב 15- במאי) ואילך, הינו למעסיק שיש לו לכל היותר 180 עובדים, ואילו למעסיקים שיש להם למטה מ – 180 עובדים ,תחילתו של החוק תהא לגבי דיווחים בעד חודש אוקטובר 2021 (דיווח ב- 15 בנובמבר) ואילך.

יצוין, כי התיקון חל גם על משלם פנסיה מוקדמת ומקבל פנסיה מוקדמת.

התיקון האמור הנוגע לביטוח לאומי מהווה תיקון קבוע ולא הוראת שעה ,עמדת הביטוח הלאומי הנה כי חובות הדיווח המפורט החדשות יחולו גם לגבי עובדים המוגדרים כעובדים שכירים מכוח צו הביטוח הלאומי כאשר לגביהם הדיווח הוא לפי חודש העבודה ולא לפי חודש התשלום.

מדובר בשינוי משמעותי בדיווחים לביטוח לאומי. בעוד שעד כה, הדיווחים המקוונים המפורטים היו רק במסגרת  דוחות 126 חצי שנתיים ושנתיים, והחל מעכשיו, גם הדיווח החודשי, שהיה עד היום דיווח כללי ופשוט יחסית (טופס 102) יבוצע בנוסף בדיווח חודשי מפורט ומקוון. יצוין, כי מטרת ההוראה, בין השאר היא להקל על המוסד לביטוח לאומי בחישוב הגמלאות המגיעות לעובדים כגון דמי לידה.

סימון רכיבי שכר לצורך קבלת קובץ טופס 101 חודשי – שוטף

בהתאם לאמור לעיל , בקבצים החדשים שביטוח לאומי דורש מידי חודש – טופס
101 חודשי – יש מידע רב אותו אנו נדרשים לספק.
חלק מהשדות הם על בסיס סימון רכיבי שכר בצורה תקינה.
לכן ,יש חשיבות גדולה לסמן רכיבי שכר בצורה נכונה ולהוסיף את הסימונים המתאימים
רצוי לסמן החל מ 01.2021.
הסימונים יבוצעו במסך עדכון טבלת רכיבים –  טבלאות ← טבלאות שכר ← טבלת הרכיבים ← עדכון רכיב בסיס לאיסוף שעות רגילות – כל רכיב בו הכמות המדווחת היא חלק משעות העבודה הרגילות של העובד, כולל שעות רגילות, מילואים, ימי חופשה בתשלום, ימי מחלה בתשלום, ימי אבל, ימי הדרכה וכו’.
שדה לסימון – “בסיס למונים”
כניסה לסימון – בסיס שעות עבודה רגילות ובסיס חלקי משרה.
______________1
רכיב שעות נוספות – רק רכיבים שמוגדרים כשעות נוספות
שדה לסימון – “אופי תשלום”
כניסה לסימון – ברשימה המוצגת יש לבחור “שעות נוספות”
______________1
שעות/ ימי היעדרות/ חוסר-
שדה לסימון – “קטגוריה”
כניסה לסימון – ברשימה המוצגת יש לבחור “היעדרות מעבודה”

______________1
למעסיקים שמשדרים קבצים עבור הממונה על השכר:
רכיב בסיס לאיסוף שעות רגילות
 – יש להוסיף גם בסיס לחלקיות לדוח ממונה
שדה לסימון – “בסיס למונים”
כניסה לסימון – בסיס לחלקיות לדוח ממונה

______________1
הערות

יש לשים לב שרכיבי שעות נוספות יהיו רק רכיבים שהן אכן שעות נוספות! (במפעלים שונים נמצא שרכיב “בסיס שעות רגילות” מסומן גם “שעות נוספות”).
חשוב להבהיר חשיבות סימון כל רכיב לפי תפקידו.

רכיבים שהם שכר נוסף

חשוב לסמן רכיבי הבראה, ביגוד, מענק יובל וכל שכר נוסף כשכר נפרס (פריסת ב. לאומי – הפעלת פריסה).

שיוך תנועות תשלום בגין חודשים קדומים אל החודש הנכון – דרישה מביטוח לאומי

כידוע לכם, ביטוח לאומי מחייב את המעסיקים לשייך כל תשלום אל החודש הנכון לו.

אסור לדווח תשלום המיוחס לחודש היסטורי, כאילו הוא משויך אל החודש השוטף !!!
ביטוח לאומי מבקש להתריע כי אם יימצאו תשלומים שמיועדים לחודש היסטורי ולא שויכו לחודש היסטורי, יזוהו כבעייתיים ויגרמו לדחיית טפסי 100 ייעודי.

הינכם נדרשים לשייך כל תשלום באשר הוא לחודש הנכון לו, במידה והתשלום הוא לחודש היסטורי.

להפקת הקובץ:

דוחות ← דוחות חודשיים ← דוח 102 מפעלי ← הכנת קובץ לביטוח לאומי – 100 חודשי שוטף

עדכונים חשובים מהמוסד לביטוח לאומי:

  1. מצ”ב הודעה שעודכנה למייצגים במערכת ייצוג לקוחות בדבר חובת דיווח טופסי דיווח חודשיים באופן מקווןוכן חובת שידור טופס 100 חודשי – לכל המעסיקים ומשלמי פנסיה מוקדמת החל מ-15/11/2021.
    נוסף לינק לאתר הביטוח הלאומי בעניין זה.
    אי דיווח טופס 100 חודשי – יגרום לרישום קביעה בהעדר דיווח בתיק המעסיק/משלם הפנסיה המוקדמת.
  2. דיווח בטופס 100 חודשי יש לדווח לכל אוכלוסייה (רגילים/פנסיה מוקדמת) בנפרד ולכן חוזה דיווח בנפרד.
  3. מעסיקים שרגילים לאחד באופן ידני, טופסי 102 של כמה מפעלים, נדרשים לאחד הדיווח באופן מקוון או לחילופין לפתוח חוזי דיווח נפרדיםשימו לב – אין לדווח כמה דיווח טופס 100 חודשיים לאותו חוזה דיווח/לאותה אוכלוסייה, דיווח שני מבטל את קודמו. מצב זה גורם לאי התאמות בין הדיווח בטופס 102 לעומת דיווח טופס 100 חודשי.
  4. עובד גלובלי – מאחר ואין סימון מיוחד לעובד חודשי גלובלי/רגיל, לעובד מסוג זה, יש לכלול את כל התשלומים בשכר החודשי הרגיל כולל שעות נוספות.
  5. החל מעתה, ניתן להגיש תביעות בגין דמי בידוד החל מה-5/8/2021 וכן עבור הורה מלווה החל מ-01/01/2021. כל המידע מפורסם באתר הביטוח הלאומי – ראו האישורים הנדרשים מראש.
להלן עדכון מהמוסד לביטוח לאומי בדבר העלאת גיל הפרישה לנשים:

  1. בעקבות תיקונים בחוק ההסדרים בנושא העלאת גיל הפרישה לנשים, החל מחודש ינואר 2022, גיל הפרישה לנשים יעלה באופן מדורג במשך 11 שנה לגיל 65. העלאה תתבצע בהדרגה: בשלוש השנים הקרובות גיל הפרישה יעלה ב-4 חודשים בשנה, וב-8 שנים שאחריהן ב-3 חודשים בשנה. כך שלעניין אישה שנולדה משנת 1970 ואילך יהא גיל הפרישה 65.
______________1
דיווח דוחות חודשיים למעסיקים באופן מקוון בלבד

כפי הידוע במהלך שנת 2021 נכנס לתוקף תיקון סעיף 355 לחוק הביטוח הלאומי המחייב דיווח דוחות חודשיים למעסיקים באופן מקוון בלבד.

החל מחודש ינואר 2022 הביטוח הלאומי לא ינפיק פנקסים ולא יתאפשרו דיווחים באמצעות הדואר או באמצעות שליחת דו”ח לפקיד ביטוח לאומי.

דיווחים אלו לא יקלטו כלל במערכות הביטוח הלאומי.
אמצעי הדיווח האפשריים:
1 .שידור מתוכנת השכר (WCF)
2 .טעינת קובץ באתר האינטרנט
3 .מערכת “ייצוג לקוחות” למייצגים מקושרים
4 .מערכת קשרים עסקיים (B2B)
5 .דיווח באתר התשלומים – למקרים חריגים בלבד בהם אין למעסיק כל אפשרות לשדר טופס
בדרכים האמורות לעיל.
עד סוף שנת 2021 פנקס הדיווח ישמש כשובר תשלום ברישום קוד 12.

החל מחודש ינואר 2022 ישלח דף תשלומים ועליו ירשם “מזהה מעסיק” המחליף את “מזהה פנקס”.
להזכירכם, בנוסף לדיווח המקוון, החל מ 15/11/2021 (עבור חודש אוקטובר) חלה חובה על כל המעסיקים ומשלמי פנסיה מוקדמת לדווח דיווח פרטני בטופס 100 חודשי.

הודעה על כך נשלחה באמצעות מערכות השכר, אי דיווח טופס 100 חודשי יגרום לקביעה בהיעדר דיווח.
לקבלת סיוע בעניין שידור הדיווחים ומשובי הדיווח, ניתן להתקשר לטלפון 02-6709970 או למוקד מעסיקים בטלפון 02-5393722.
למידע נוסף ניתן לצפות באתר הביטוח הלאומי:

https://www.btl.gov.il/Insurance/Maasik/Pages/personal100.aspx

פורטל הקריאות של סינאל 

אנו שבים ומזכירים את אופן פתיחת קריאות במערכת הקריאות החדשה של סינאל – מערכת Netsuite customer center.
באמצעות המייל שקיבלתם לפני כחודש, תוכלו ליצור סיסמא לפורטל פתיחת הקריאות החדש.
ניתן לפתוח קריאות שירות לטובת תמיכה וסיוע בכל מוצרי סינאל: נוכחות | תקשורת | בקרת כניסה | מערכות שכר | סליקה פנסיונית.

לידיעתכם – ניתן גם להיכנס למערכת קריאות שירות דרך מערכת השכר ע”י :
לחיצה על “SY”.
בחירת “עזרה”.
בחירת “פתיחת קריאת שרות”.
קבלת  מסך כניסה למערכת NETSUITE.

______________1
לא הצלחתם? אנחנו כאן לשירותכם

במקרה הצורך יש לפנות למוקד במייל ←  moked@synel.co.il

הנחיות לביצוע סוף שנה

בסיום משכורת 12.2021  וסגירת החודש יש לבצע את המהלכים הבאים:

1.הפקת דו”ח 103 והשוואה מול דוחות 102 שהוגשו – הפקת הדוח, בתפריט >
דוחות > דוחות חודשיים > דוח 103 מצטבר.

2.הפקת דוח בקרת פרטים אישיים דרך תפריט דוחות-> סוף שנה > בקרת פרטים אישיים.

3.שידור דוח 126 שנתי למוסד לביטוח לאומי – יצירת הקובץ באמצעות התפריט > דוחות > סוף שנה > עיבוד מקדים ויצירת קובץ 126 > תקופה 02 – דיווח ינואר עבור ינואר עד דצמבר שנה קודמת.

4.מעבר לחודש 1.2022 והפקת דוחות 101 – בתפריט דוחות > סוף שנה > טופס 101…

______________1
______________1
______________1
______________1
אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
_____________4
לחץ לקבלת לגרסה הנגישה
נשלח באמצעות תוכנת ActiveTrail
חזור

אתה עשוי גם להיות מעוניין לקרוא

Synel
סתיו 2012
| 02/05/2019
חדשות סינאל - סתיו 2012 כל החדשות ב- PDF...
צור קשר