איגרת שכר מאי 2022

| 29/05/2022

אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
תוכלו לעקוב אחרינו גם ברשתות החברתיות
______________1
______________1
לחצו כאן על הכפתור כדי לקרוא את המאמר המלא
מאמר מקיף על משאבי אנוש ורווחת העובדים | מר ארז בוגנים, מנכ”ל סינאל
______________1
כיצד ניתן לחסוך בהוצאות השכר בארגון שלך מבלי לפגוע ברווחת העובדים?
תוכנת הרמוני נוכחות ושכר
______________1
גליון מס’
 231
image001_0
איגרת מידע לחודש מאי 2022
______4
להלן נתוני מדד חודש אפריל 2022 לביצוע עיבוד שכר לחודש מאי 2022:
_____1_0
____________...
משיכת הקבצים דרך האינטרנט אמורה להתבצע באופן הבא:

לקוחות הרמוני שכר צריכים לגשת אל לשונית תפריט > שרות > קליטת עדכונים מסינאל > הורדה והתקנה של גרסה חדשה (המערכת בודקת אם יש צורך לבצע עדכון, ומבקשת אישור להמשיך – יש ללחוץ “yes” להמשך עדכון).
לאחר סיום עדכון תוכנה, יש לבצע “קליטת עדכונים מסינאל ” לכל אחד מהמפעלים דרך תפריט: שרות > קליטת עדכונים מסינאל > מפעל נוכחי.

בזמן הרצת חישוב שכר יש לבדוק שתוכנית החישוב היא עדכנית לחודש הנוכחי.

____________...

בחודש הנוכחי בוצעו מספר שינויים בחוקת השכר. יש לקרוא היטב את ההנחיות
באיגרת זו ולבצען בהתאם:

הסכם עמותת מעו”ף לעמית 

ביום 1.2.2018 נחתם הסכם ליישום היתרה של 0.1% כמפורט בהסכמים מ- 18.4.16 , 8.8.16 , 9.1.18.

ההסכם חל על העובדים בדירוגים הבאים: עובדי המנהל והשירותים, דירוג חינוך, נוער, חברה וקהילה, דירוג המח”ר (למעט פסיכולוגים), דירוג הטכנאים וההנדסאים ודירוג לבורנטים אשר שכרם משולם בהתאם להוראות ההסכמים הקיבוציים החלים על הדירוגים הנ”ל.

 • החל מיום 1.1.2020 עובד עליו חל ההסכם, המועסק אצל המעסיק מעל שלושה חודשים ומעל רבע משרה, בחודש מאי של השנה הנוכחית, זכאי להשתתפות בדמי החבר בעמותת מעו”ף לעמית.
 • גובה השתתפות המעסיק בדמי החבר לעובד המועסק מעל שלושה חודשים ומעל רבע משרה יעמוד בשנת 2022 על סך של 108 ₪ לשנה.
 • את ההשתתפות בדמי החבר בגין שנת 2022 יש להעביר לעמותת מעו”ף לעמית עד סוף חודש יוני 2022 , בהתאם להסכם הקיבוצי.
 • מאחר והשתתפות המעסיק בדמי החבר לקרן מהווה הכנסה בידי העובד, יש לבצע בגינה זקיפת שווי.

חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה (הוראת שעה), התשפ”ב-2022

 1. ביום 18.5.2022 פורסם בספר החוקים 2972 חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה (הוראת שעה), התשפ”ב-2022.
 2. בהתאם להוראת השעה תוקנו סעיפים 40 ו-66 לפקודת מס הכנסה כך שניתנה נקודת זיכוי נוספת להורה לילד שטרם מלאו לו 13 שנים ושאינו פעוט בשנת המס, וזאת לשנת 2022 בלבד. כלומר, כל הורה לילד שמלאו לו 6 עד 12 שנים בשנת המס 2022 ,יהיה זכאי, לנקודת זיכוי נוספת בגינו.

להלן טבלה המסכמת את מתן נקודות זיכוי כולל הוראת השעה:

נקודות זיכוי לאשה נשואה ולהורה במשפחה חד הורית שילדיו בחזקתו (ומקבל קצבת ילדים בגינם):

_____1_0

*האישה רשאית להעביר נקודת זיכוי אחת מתוך 1.5 נקודות הזיכוי לשנה שלאחר שנת הלידה.

נקודות זיכוי לגבר נשוי ולהורה במשפחה חד הורית שילדיו לא בחזקתו או שאינו מקבל קצבת ילדים בגינם:

_____1_0

הוראת שעה זו תחול רטרואקטיבית מיום 1.1.22.

בעקבות חקיקה זו שהגדילה את נקודות הזיכוי בגין ילדים רטרואקטיבית מתחילת שנת 2022,
ישנם מעסיקים שהמס שניכו ביתר מעובדיהם מתחילת השנה ועד היום ואשר יוחזר לעובדים
במשכורת הקרובה יהיה גבוה מסכום המס שעליהם להעביר בחודש הקרוב, ולכן לא ניתן יהיה
לקזזו במלואו כנגד חבות המס בחודש זה.

מעסיקים אלה יהיו זכאים להחזר בגין אותו חלק מהמס שינכו מהעובדים ויעבירו לרשות המסים
בגין החודשים הללו מתחילת השנה, כאמור.

לצורך קבלת ההחזר, יפנו המעסיקים למשרדי השומה בבקשה לתיקוני דוחות 102 בגין החודשים הקודמים, החל מחודש יישום תיקון החקיקה ואחורה.

הפקדת מעסיק לקופת גמל – עדכונים והערכות לשינויים

ביום א’ ה- 22/05/22 נכנס לתוקף ממשק תשלומים מעודכן.
תוכנת השכר התעדכנה בהתאם.
מתאריך זה חברות הסליקה הפנסיונית לא יקבלו ממשקים בצורתם הנוכחית.

הממשק החדש יאפשר:

 • דיווח על עזיבות וזכאות לפיצויי פיטורים
 • דיווח לקופה כי חל על העובד סעיף 14 
 • דיווח על הפסקת הפקדות ברמת רובד שכר
 • תיקוני דיווח על תשלומים פטורים באופן פשוט מהקיים

לממשק השלילי יצורף תצהיר מעסיק שיחתם מדי שנה.
במקרים בהם הבקשה הוגשה בגין הפקדות שהועברו מעל 9 חודשים, יצורף גם אישור העובד לביצוע ההחזר.

לממשק המעסיקים, במקרים בהם יצורף עובד קיים לקופת ברירת מחדל באמצעות ממשק, יצורף תצהיר העובד.

מערכת השכר – מסך דיווח עובדים שהצטרפו לסעיף 14

כאמור, החל משכר חודש מאי 2022 ממשק מעסיקים (ממשק גמל אחיד) עובר לגרסה 4 -החדשה.

בגרסה זו חלה חובה לדווח לחברות הגמל לכל עובד חדש שנקלט, האם הצטרף לסעיף 14.

לאור זאת, פותח במערכת מסך טבלאי בו ניתן לסמן עובדים שהצטרפו לסעיף 14 ובאיזה תאריך נעשתה ההצטרפות.

סעיף 14 לחוק קובע כי הפרשות המעסיק לקופת תגמולים, לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים יוכלו להוות תחליף לפיצויי הפיטורים שעליו לשלם וכי הסדר זה פוטר את המעסיק מהשלמת פיצויים רטרואקטיביים בגין תוספות שכר שהיו במהלך תקופת העבודה.

לקבלת המסך יש לבחור בתפריט: “אירועים / מסכי אב נוספים / בסעיף 14 והפרשה לפיצויים לראשונה” (הכניסה השישית ברשימה המוצגת).

יתקבל מסך בו יוצגו עובדים פעילים או מופסקים עם פרטים מזהים של העובד, בהתאם לבחירה.

ניתן להציג עובד בודד או את כל העובדים לפי בחירה.

בטבלה המוצגת יש שלוש עמודות בהן ניתן לדווח מידע.

“בסעיף 14”

ניתן להדליק עמודה זו לסימון שהעובד הצטרף לסעיף 14 (שדה מסוג check).

“תאריך ממנו חל סעיף 14”
בעמודה זו נדרש דיווח תאריך החתימה על סעיף 14.

“תאריך הפרשה לפיצויים לראשונה”
אינה קשורה לענייני סעיף 14. אבל משמשת צרכים אחרים.
מטרת עמודה זו: לציין את החודש הראשון בו החל העובד להפקיד לפיצויים בקרן פנסיה. חודש הדיווח יכול להיות גם לפני תאריך התחלת העסקה של העובד, כי החל להפקיד אצל מעסיק אחר (זהו שדה רשות).

בנוסף לכך, הוגדר שדה פרמטר חדש בטבלת פרמטרים מפעליים.

מסך טבלת פרמטרים מפעליים

בסוף רשימת התכונות שבמסך פרמטרים מפעליים נוספה תכונה חדשה. תיאור: “לעובד חדש: בסעיף 14 מתחילת עבודה כברירת מחדל”. תכונה זו מסומנת כברירת מחדל למעסיק אשר מעוניין לנהל מאגר נתונים עם תכונה זו (סעיף 14 מתחילת עבודה כברירת מחדל). מעסיק אשר לא מעוניין – לבטל הסימון.

קליטת קיום סעיף 14 במסך אב ראשי

במידה וברצונכם לדווח באופן פרטני לעובד, הוקצה לשם כך במסך אב ראשי מקום לדיווח שדות עבור סעיף 14.
ראו מסומן באדום בצילום המסך להלן.
הוגדרה מסגרת ובתוכה האובייקטים הבאים:
 • “תאריך הצטרפות”.
 • קיום סעיף 14 (שדה check).
 • שדה תאריכי מבנה DD/MM/YYYY. בו נדווח את תאריך ההצטרפות.
_____1_0

אישור פטור ממס לנכה / עיוור סעיף 9(5)(א1) – עדכון

עד שנת 2021 תקרת הפטור ממס הכנסה לנכה או עיוור הייתה אחידה. תקרה אחת בלבד.
החל משנת 2022 מנוהלות שלוש תקרות פטור.
לאור זאת, המערכת עודכנה לתמוך בכל שלוש התקרות בהתאם לתוכן האישור שהעובד ימציא ממס הכנסה.
קביעת התקרה היא בהתאם לרמת הנכות וכן זמינות או צמיתות הנכות.
במסך דיווח אישורי מס הכנסה מנוהל אישור 18 “פטור מנכות 100% לנכה / עיוור” , הוגדר שדה באזור השמאלי של המסך, הנקרא  “תקרת הפטור לעיוור או נכה לפי סעיף 9(5)(א) או 9(5)(א1)”.
לשדה זה מספר אפשרויות:

 • תקרת פטור לעיוור או נכה שנקבעה לו נכות וזכאותו לתגמול חודשי אינה לשנת מס מלאה ותקופת זכאותו היא ל 12 חודשים לפחות.”.
 • תקרת פטור לעיוור או נכה שנקבעה לו נכות לתקופה שבין 185 ל 364 יום וזכאי לתגמול חודשי.”.
 • תקרת פטור לעיוור או נכה שנקבעה לו נכות לתקופה של 365 ימים או יותר וזכאי לתגמול חודשי לצמיתות או למשך כל שנת המס.”.
 • תקרת פטור לעיוור או נכה שנקבעה לו נכות לתקופה של 365 ימים או יותר ואינו זכאי לתגמול חודשי במשך כל שנת המס.”.

מתחת לשדה זה מוגדר שדה בו מוצגת תקרת הפטור שתתקבל בעקבות בחירת כניסה מהרשימה – “תקרת הפטור בשנת המס:”.

_____1_0

טופס 100 ייעודי

טופס 100 הוא ריכוז של תלושי השכר שלך, המתקבל באופן ממוחשב ממערכת השכר של המעסיק ישירות אל מערכות הביטוח הלאומי.החל מהראשון למאי 2022 תוכנת טופס 100 ייעודי אושרה על ידי הביטוח הלאומי.

הטופס נועד לבדיקת הניכויים שנוכו משכרו של העובד לדמי ביטוח במהלך השנה, ולהחזרת ניכויים יתרים על ידי הביטוח הלאומי.
את הטופס מדווחים כדי לקבל החזרים כספיים מן הביטוח הלאומי בהליך שנקרא “תיאום ניכויי ביטוח לאומי”, עבור שכירים.
כל עובד רשאי, לצורך תיאום דמי ביטוח, לבקש ממעסיקו את הטופס עם פירוט השכר עד 7 שנים למפרע.
במידה ועובד פנה לביטוח לאומי עם בקשה לתיאום ניכויי ביטוח לאומי או כל בקשה אחרת שמצריכה מביטוח לאומי לקבל מהמעסיק את הטופס 100 ייעודי , ביטוח לאומי אמור לידע  את המעסיק באמצאות שליחת בקשה במאגר הבקשות שיש צורך בדיווח טופס 100 ייעודי עבור העובד הספציפי.

בכדי לבדוק את מאגר הבקשות לדיווח טופס 100 ייעודי, יש להימצא במסך הראשי בתוכנה.

דוחות > שידור נתונים לביטוח לאומי > קבלת מאגר בקשות.

דיווח טופס 100 ייעודי לביטוח לאומי (רק לפי הבקשה שהופיע במאגר הבקשות)
חשוב לציין שהדיווח 100 הייעודי בדומה לדיווח 100 החודשי מצריך מידע על נתוני שכר
לביטוח לאומי פרטים על 18 חודשים אחרונים (עד לחודש הקלנדרי), עבור טופס מסוג “גביה” ישלחו פרטים על 12 חודשים של שנה שלמה (ינואר עד דצמבר). יש לבצע את הפעולה רק לאחר שבוצע חישוב לעובד לחודש השוטף כולל ריצות רטרו אם יש כאלה כדי שהפרטים המעודכנים ביותר ישלחו לביטוח לאומי על מנת למצות את זכויות העובד. תהליך זה מחליף את שידור טופס 100 הישן שהיה במערכת ואת בקשות השליחה של טופס 100 נייר עם צילומי תלושים שהיו נהוגים פעם, התהליך לא מחליף את שידור 100 חודשי שוטף.
לביצוע הפעולה באופן יזום יש להיכנס למסך דוחות -> שידור נתונים לביטוח לאומי -> שידור טופס 100 ייעודי.
לחפש את העובד הרצוי, לבחור גביה/גמלאות ואת התאריך הנדרש (עבור גמלאות יש לקבל את התאריכים שהמערכת קבעה), ואז ללחוץ על עיבוד. יוצגו שורות עבור כל תיקי הניכויים בהם עבד העובד בתקופה המבוקשת במפעל זה. יש לבחור שורה ולבצע שידור/שידור בדיקה בלבד. המידע ישלח לביטוח לאומי ובסופו יתקבל היזון חוזר אם הפעולה הצליחה או לא.

במקרה והפעולה לא הצליחה יש לנסות לתקן את הפרטים או לפנות לסינאל לצורך טיפול נוסף (תיקוני אקסולוגיה וכו’). לפני השידור ניתן לבקש לקבל את ההיזון החוזר גם לטלפון ו/או מייל.

_____1_0
ביטוח לאומי יוזם בקשות מהמעסיק לפי פניות של עובדים לקבלת גמלה או לצרכי ביקורת. מעסיק נדרש באופן שוטף עליכם לבדוק מידי זמן, לפחות כל יומיים, את מאגר הבקשות, וזאת כדי לבצע את הנדרש מכם ולהכין טפסי 100 בהתאם (לגביה או תגמולים) -(דוחות -> שידור נתונים לביטוח לאומי -> קבלת מאגר בקשות) ולבדוק אם ביטוח לאומי מבקש פרטים על עובדים.
ברוב המקרים תתקבל הודעה שאין בקשות ממתינות. במידה ויש, תוצג רשימה של עובדים ותאריכים נדרשים.
ניתן ללחוץ לחיצה כפולה על השורה כדי לפתוח את מסך שידור טופס 100 ייעודי כאשר פרטי העובד, סוג הבקשה והתאריכים כבר מלאים.
למעשה, החל מתאריך זה יש מצב שאצל לקוחות ממתינות בקשות להכנת טופס 100 במאגר הבקשות.

אי צבירת זכאות חופשה לעובדת בתקופת חופשת הלידה

החוק אינו מחייב לזכות בצבירת ימי חופשה עובדת בתקופת חופשת הלידה שלה.

כדי לאפשר למשתמש לבחור האם עובדת בחופשת לידה תמשיך לצבור זכאות חופשה בתקופת הלידה, ניתן להגדיר קוד סטאטוס מסוג “חופשת לידה” נוסף לזה הקיים.

בטבלת תיאורי סטאטוסים הוגדרה עמודה חדשה: “ללא צבירת חופשה בתקופת הלידה”.

בהגדרת קוד סטאטוס “בחופשת לידה” חדשה שמטרתה מניעת צבירת חופשה בלידה, נדרש להדליק עמודה זו. כדי לבדל סטאטוס זה מסטאטוס “בחופשת לידה” הקיימת.

בעת דיווח על יציאת עובדת לחופשת לידה, יש לבחור בסטאטוס בהתאם:
אם יש כוונה להמשיך צבירת חופשה, יש לבחור קוד סטאטוס שהיה קיים בעבר( הכולל צבירת חופשה בתקופת החל”ד).

אבל אם אין כוונה לתת צבירת חופשה בלידה, יש לבחור את הסטאטוס הנוסף שהוגדר.

תיקון מס’ 6 בחוק שכר שווה לעובדת ולעובד

מחלקת הפיתוח בחברת סינאל, נערכת להכין את התכנית המתאימה להכנת הדוחות הנדרשים במערכת השכר.

בבדיקה שערכנו  מול  משרד העבודה והרווחה נאמר לנו שניתן לאחר בהגשת הדוחות הנדרשים.

בגרסת השכר הבאה נעביר תכניות מתאימות ליישום ההוראה, תוך מתן הנחיות מתאימות באיגרת שכר הבאה.

לא הצלחתם? אנחנו כאן לשירותכם

במקרה הצורך יש לפנות למוקד במייל ←  moked@synel.co.il

______________1
אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן
_____________4
לחץ לקבלת לגרסה הנגישה
חזור

אתה עשוי גם להיות מעוניין לקרוא

מאמר קורונה – ניהול מתח כספי והשפעותיו על עובדים בשל COVID-19 ועוד
| 23/04/2020
ניהול מתח כספי והשפעותיו על עובדים בשל COVID-19 ועוד מאת א...
תרבחו ותסעדו 2021 – אירוע המימונה לעובדי ומנהלי סינאל
| 04/04/2021
🕺🏼💃🍯תרבחו ותסעדו✡️🕍חברת סינאל מכבדת ומוקירה...
צור קשר