מהן חובות המעסיק בהעברת כספים לביטוח הפנסיוני?

| 22/02/2016

כחלק מחובות המעסיק, על המעסיק חלה האחריות להעברת הסכומים החודשיים של העובד (כמו גם את חלקו) אל קרנות הפנסיה וקופות הגמל או במידה וישנו הסדר, אל קרנות ההשתלמות. מעסיק שלא העביר כספים אלה במועד הקבוע בחוק צפוי לקנסות וריביות.

על-פי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), תשע”ד-2014 מחובתו של המעסיק להעביר את הכספים קרנות הפנסיה וקופות הגמל 7 ימי עסקים ממועד העברת תשלום המשכורת לעובד או 15 ימים של סוף החודש בגינו שילם המעסיק את השכר. במידה ומעסיק לא העביר כספים אלה בזמן, חייב לשלם לקופת הגמל ריבית על-פי שתחושב החל מהיום ה-16 לחודש שלאחר חודש העבודה בעדו נדרשה ההפקדה, ועד יום התשלום בפועל. הריבית מחושבת על-פי ריבית הפיגורים המוגדרת על-ידי החשב הכללי של ישראל.

חוק הגנת השכר (סעיף 19א’) אומר כי במידה והמעסיק כשל מלהעביר את הכספים לקרנות ולקופת הגמל, תוך 21 ימים מהיום בו נחשב השכר מולן, ייחשב גם סכום זה כשכר מולן גם אם תשלום השכר הועבר בזמן. חובת העברת סכום זה במועד כוללת את הסכום שנוכה על-ידי המעסיק ממשכורת העובד ואת הסכום שהמעסיק צריך להעביר לביטוח הפנסיוני ללא ניכוי משכר העובד.

סעיף 25א’ לחוק הגנת השכר מוסיף וקובע כי מעסיק שניכה את תשלום הביטוח הפנסיוני או קרן ההשתלמות משכר העובד, ולא העביר כספים אלו לגוף המוסדי המנהל את הביטוח הפנסיוני או קרן ההשתלמות, תוך 30 ימים מהיום בו השכר ממנו נוכה הסכום נחשב כמולן, עובר עבירה פלילית, שעונשה שנתיים מאשר או קנס פי חמישה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין (עד 1,010,000 ₪ כיום).

רוצים לדעת עוד? עו”ד ליאת תבל תדון בנושא זה ובנושאים רבים אחרים בימי העיון שלנו. לפרטים נוספים כתבו לנו seminar@synel.co.il.

חזור

אתה עשוי גם להיות מעוניין לקרוא

אגד הסעים
| 23/04/2019
"החודש אני מסיים עבודה של 37 שנים בחברת "אגד", מתוכם 35 שנ...
צור קשר