תקנון אתר סינאל

אתר האינטרנט – כללי

 1. בתקנון זה תהינה למונחים הבאים המשמעות כדלקמן.
 2. "סינאל" – סינאל מלל פייוויי בע"מ, או כל מי הפועל מטעמה או עבורה.
 3. "האתר"- אתר האינטרנט של סינאל, שכתובתו https://www.synel.co.il ואשר תקנון זה מופיע בו.
 4. "המשתמש", "הרוכש" או "הלקוח" – כל העושה שימוש באתר ו/או מזמין באמצעותו מוצרים ו/או נרשם באמצעותו לקורסים וימי עיון.
 5. "המשרד הראשי" – משרדה הראשי של סינאל שברחוב המדע 2, יקנעם עלית.
 6. האתר מאפשר הזמנת מוצרים ו/או הרשמה לקורסים ולימי עיון, על ידי לקוחות העומדים בתנאי תקנון זה, בכפוף לאישורם ע"י סינאל. השימוש באתר, והזמנת מוצרים ושירותים דרכו, יתאפשר רק ללקוחות קיימים ומאושרים של סינאל, וכן ללקוחות פרטיים שיאושרו מראש ע"י סינאל.  
 7. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו באתר, והנם מהווים הסכם מחייב בין המשתמש באתר לבין סינאל, על כן, המבקש לעשות שימוש באתר מתבקש לקרוא תקנון זה בעיון;

השימוש באתר ו/או רכישת מוצרים ושירותים המוצעים למכירה בו, מהווים הצהרה מטעם המשתמש/ רוכש כי קרא את תקנון האתר וכי הנו מסכים לקבוע בו.

 1. באתר יוצגו מעת לעת מגוון מוצרים ושירותים. הפרטים שיוצגו באתר בנוגע למוצרים הינם: פירוט השירות המוצע, מועד מתן השירות ומיקומו ו/או מוצר, דגם, מק"ט, מפרט, תמונה. אין בכך משום התחייבות מטעם סינאל כי כל המוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר זמינים לרכישה. מעבר לפלטפורמה לביצוע הזמנות עבור משתמשים רשומים, משמש האתר גם כקטלוג דיגיטלי של סינאל, וזאת – לכל משתמש באתר, וללא צורך בהרשמה.
 2. ככל שמכיל האתר קישורים לאתרים שאינם שייכים לסינאל, הרי שסינאל לא תישא בכל אחריות לתוכן האתרים האחרים או תקינותם, או לכל התקשרות שיבצע המשתמש עם גורמים שלישיים דרך אותם אתרים.

תנאים לשימוש באתר

 1. עצם השימוש באתר מהוה הצהרה והתחיבות מצד המשתמש באתר כדלקמן.
 2. כי הינו מתחייב שלא לעשות שימוש באתר זה לשום מטרה בלתי חוקית.
 3. כי הוא כשיר משפטית להשתמש ולבצע הזמנת רכישות באתר; למען הסר ספק תבהיר סינאל כי במידה והמשתמש באתר זקוק לאישור מצד גורם כלשהו לשם שימוש באתר (בין אם אופטרופסו ובין אם כל גורם אחר) הרי שבשימושו באתר מצהיר המשתמש בפני סינאל כי קיבל אישור ממי אשר מוסמך להעניקו.  
 4. כי הוא מסכים לכך שסינאל תפקח על שימושו באתר, וכי סינאל תהא רשאית לעשות במידע כזה שימוש לצורך בקרה ופיקוח על השירותים הניתנים באתר, לצורך עסקיה של סינאל, או לכל מטרה חוקית אחרת.
 5. כי בשימושו באתר הינו מסכים לכך כי סינאל תשתמש בפרטיו לצורך משלוח עדכונים, וכן משלוח חומר פרסומי ושיווקי באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש.
 6. יודגש, כי מבלי לפגוע באמור לעיל, סינאל שומרת על זכותה למנוע שימוש באתר, מבלי צורך לנמק ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

אבטחת מידע והגנת פרטיות

 1. משתמש באתר מתבקש לספק מידע, כגון שם הלקוח, שם איש קשר (במקרה והלקוח הינו חברה), כתובת, מספר טלפון (לרבות נייד), כתובת דואר אלקטרוני (מייל), מס’ ת.ז./ח.פ./ע.מ., וכדומה לצורך ביצוע ההזמנה.
 2. סינאל נוקטת ותמשיך לנקוט בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע המועבר אליה לשם ביצוע הזמנה דרך האתר.
 3. סינאל תאפשר גישה למידע המסופק לה בידי המשתמש באתר רק למי מטעמה הזקוק למידע לצורך מתן השירות.
 4. סינאל דואגת להגן על המידע אשר נמסר לה בידי משתמשי האתר באמצעות יישום טכנולוגיה חדישה ונהלים קפדניים לאבטחת מידע.
 5. למרות נקיטת האמצעים לאבטחת המידע, כאמור לעיל, סינאל לא תהיה אחראית לכל נזק שהוא אשר יגרם למשתמש או לצד ג’ כתוצאה מאובדן מידע ו/או שימוש בלתי מורשה במידע עקב מקרה אשר אינו בשליטתה של סינאל ו/או הנובע כתוצאה מכוח עליון.
 6. סינאל לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף ו/או תוצאתי ו/או מסתבר אשר יגרם למשתמש או מי מטעמו ו/או לצד ג’ כתוצאה מאובדן מידע ו/או שימוש בלתי מורשה במידע.

קניין רוחני

 1. כל חומר, מלל, תמונה, קול וסימן מסחר המוצג באתר הנו קניינה של סינאל או של צדדים שלישיים מהם קיבלה סינאל זכות שימוש מוגדרת.
 2. לסינאל יש סימנים מסחריים על כל מוצריה, סינאל מוכרת ומקדמת את מוצריה באמצעות אתר אינטרנט זה. כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים של המוצרים הינם בבעלותה הבלעדית של סינאל.
 3. משתמש מתחייב שלא להעתיק לשכפל להפיץ או לעשות כל שימוש בלתי מורשה במידע המפורסם באתר; שימוש בחומר המוצג באתר יעשה, אם בכלל, רק לאחר קבלת אישור מפורש מראש בכתב מסינאל לביצוע השימוש.

ביצוע הזמנות באתר

 1. לאחר הזנת פרטי הלקוח/המשתמש באתר, יתאפשר ללקוח לבחור את המוצרים אשר ברצונו להזמין. יודגש שוב, בכדי לאפשר לסינאל את ביצוע ההזמנה במהירות וללא תקלות על המשתמש להקפיד על מסירת פרטים נכונים; סינאל לא תהיה אחראית בגין תקלות באספקת המוצר ו/או השירות הנובעות מהזנת פרטים בלתי נכונים (לדוג’ רישום לשירות אחר מזה שהתכוון המשתמש בשל סימון ו/או רכישת שרות שגוי).
 2. סינאל רשאית להציג את המוצרים והשירותים ו/או מחירי המוצרים והשירותים רק בפני לקוחות/משתמשים אשר אושרו ע"י סינאל לביצוע הזמנות דרך האתר ו/או לצפייה במחירי מוצרים באמצעות האתר.
 3. התשלום עבור מוצרים ושירותים שיזמין הלקוח יתבצע דרך האתר במועד הרכישה באמצעות חשבון PayPal או כרטיס אשראי במנגנון תשלום מאובטח  -PayPal .
 4. לאחר אישור התשלום, סינאל תשלח לכתובת הלקוח כפי שמסר בעת ההרשמה, קבלה ואישור אודות התשלום וההרשמה לשירות או רכישת המוצר.
 5. מובהר כי ביצוע הזמנה דרך האתר תחייב את הלקוח לכל דבר ועניין, והלקוח לא יהיה רשאי לבטל הזמנה כאמור.
 6. תוך 5 ימי עסקים מקבלת ההזמנה תמסור סינאל ללקוח הודעה בדבר אישור (או העדר אישור) ההזמנה.
 7. לסינאל יהיה שיקול דעת מוחלט האם לאשר או לדחות הזמנה. סינאל תהא מחויבת רק להזמנות שיאושרו על-ידה.

אחריות

 1. סינאל לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא אשר יגרם למשתמש בשל ביצוע רכישה באתר או בשל אי היכולת לביצוע רכישה באתר ואשר יגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או מרשלנות של המשתמש או צד ג’ כלשהו. ידוע למשתמש כי פעילות האתר תלויה גם בצדדים שלישיים המספקים שירותים בקשר לאתר, וכי סינאל לא תישא בכל אחריות לכל נזק או הפסד שייגרמו למשתמש כתוצאה ממעשה או מחדל של צד ג’ כאמור, לרבות ומבלי לגרוע במקרים של הפסקות בפעילותו התקינה של האתר, או כשלים אחרים באתר. הגבלה זו על אחריות כוללת, אך לא רק, את העברתם של וירוסים כלשהם שעלולים להדביק את ציוד המשתמש, כשל של ציוד מכני או אלקטרוני או קווי תקשורת, טלפון או בעיות חיבור גומלין אחרות, גישה לא מורשית, גניבה, שגיאות מפעיל, שביתות או בעיות עבודה אחרות.
 2. המשתמש יישא במלוא האחריות לכל נזק אשר יגרם לו ו/או לסינאל ו/או לצד ג’ הנובע מטעות בהקלדת הנתונים לאתר, לרבות, טעויות בהקלדת שמו, כתובתו, מספר כרטיס האשראי שבבעלותו וכדומה.
 3. המידע, התוכנה, המוצרים ותיאור השירותים שפורסמו באתר או באתר מקושר עשויים לכלול אי דיוקים או שגיאות דפוס. סינאל לא תהיה אחראית בגין אי דיוקים או טעויות כאלה. סינאל אינה מתחייבת או מצהירה שהתוכן באתר הושלם או מעודכן. סינאל אינה מחויבת לעדכן כל תוכן באתר
 4. סינאל תדגיש, ניסיון מצד משתמש להזין פרטים כוזבים בביצוע רכישה הנה עבירה פלילית, אשר תגרור אחריה הליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 5. סינאל לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג אשר עלול להיגרם כתוצאה מכוח עליון, מעשה מלחמה, איתני הטבע, שביתה או השבתה וכל מעשה או מחדל אשר אינו בשליטתה. סינאל אף לא תישא, בכל מקרה, באחריות לנזק עקיף ו/או תוצאתי כלשהו שייגרם למשתמש מהשימוש באתר או בהקשר לכך.
 6. המשתמש מתחייב בזה לשפות את סינאל ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם למי מהם בעקבות השימוש שיבוצע על ידו באתר, לרבות בגין שימוש שלא בתום לב ושלא לצרכים שלשמם נועד האתר לרבות פעולות שנעשו בזדון.

 

אתרים של צדדים שלישיים

 1. אתר זה מפעיל שירות טרנזקציות אינטראקטיבי, הכולל העברת מידע תשלום לאתר של צד שלישי, וכן מאפשר למשתמש לקשר אל או מאתרי צד שלישי אחרים ("האתרים האחרים"). סינאל אינה פועלת או שולטת במוצרים או בשירותים המוצעים על ידי האתרים האחרים. סינאל אינה בודקת או מאשרת את האתרים האחרים ואינה אחראית על האתרים האחרים ועל התוכן המפורסם בהם. המשתמש מסכים כי קישור או שימוש באתרים אחרים הוא על אחריותו הבלעדית וכי סינאל לא תהיה אחראית או אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מקישור או משימוש באתרים אחרים.

שונות

 1. שימוש ו/או רכישה באמצעות אתר סינאל, מהווה הסכמתך לכל התנאים וההגבלות המפורטים לעיל. תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם כולו והיחיד בין סינאל לבינך לצורך שימוש באתר זה, ומחליפים את כל ההסכמים, המצגים, ההתחייבויות וההבנות הקודמות ככל שהיו כאלה.
 2. לשאלות, פניות, או מידע נוסף הקשור לדרכי רכישה או מוצרים המפרטים באתר ניתן לפנות לטלפון 04-9596760.
 3. התנאים בתקנון זה מנוסחים למען הנוחות בלבד בלשון זכר, והנם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.
 4. סינאל שומרת על הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי לעדכן את תנאי השימוש בכל עת ללא הודעה מוקדמת. ניתן לעיין בגרסה העדכנית ביותר של תנאי השימוש על ידי לחיצה על הקישור "תנאי שימוש".
 5. סינאל תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לשנות אתר זה, למנוע ו/או לחסום שימוש בו מכל המשתמשים או ממשתמשים מסוימים בלבד, באופן זמני או קבוע, או לסיים את פעילותו, ללא הודעה מוקדמת ומכל סיבה שהיא, ולמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי סינאל בקשר לכך.
 6. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע ו/או הקשור לשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו, ודיני מדינת ישראל יהיו הדינים היחידים אשר יחולו בקשר לכל עניין הנובע ו/או הקשור לשימוש באתר זה.
 7. רישומי המחשב של סינאל בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 8. סינאל שומרת לעצמה את הזכות לאחסן מידע במחשב של משתמש בצורה של "קובץ cookie " או קובץ דומה לצורך שינוי האתר כדי לשקף את העדפות המשתמשים.
 9. תקנון זה עודכן לאחרונה בתאריך 25.6.2018 וניתן לשינוי בכל עת ע"י סינאל, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
צור קשר